Menu

Novost

Jačanje mladih i djece s invaliditetom za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo kako je naša udruga postala partner na još jednom projektu, ovog puta to je projekt „Jačanje mladih i djece s invaliditetom za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije“ financiran od strane Norveških fondova. Kao ciljna skupina projekta definirani su pripadnici marginaliziranih skupina, odnosno mladi i djeca u rasponu od 7 i 25 godina s oštećenjem sluha i vida. Kada je riječ o djeci i mladima i građanskom angažmanu, a posebno kada su ta djeca i mladi pripadnici marginaliziranih skupina, često ih se participira kao subjekt za koji se zagovara, a da taj subjekt zapravo niti ne sudjeluje u samom procesu zagovaranja. Kako bi se spriječila daljnja marginalizacija, kroz posebno osmišljene aktivnosti raditi će se na jačanju njihovih građanskih vještina provedbom strukturiranog dijaloga gdje su isti u ulozi zagovarača. Uključivanjem djece i mladih s invaliditetom u zagovaračke aktivnosti lakše će se detektirati njihove stvarne potrebe, kao i najučinkovitija rješenja. Svjesni da se s istim problemom susreću ostala marginalizirana djeca i mladi (djeca i mladi ostalih nacionalnosti, djeca i mladi iz ruralnih područja, lošijeg socio-ekonomskog statusa…), kao rezultat projekta iznijeti će se Program osposobljavanja djece i mladih s invaliditetom za građanski angažman koji će se moći širiti, prilagođavati i prenositi u druge lokalne zajednice, druge organizacije i za druge ciljne skupine, a da ima isti učinak – jačanje socijalnih, komunikacijskih i zagovaračkih vještina kako bi mogli samostalno zagovarati svoja prava u budućnosti. Projekt se provodi u partnerstvu s Udrugom Zaželi-nositeljem projekta, udrugom za promicanje kulture Kozlići i Udrugom (na)gluhih osoba Videatur – organizacijama civilnog društva koje djeluju s istim ciljem kao i naša udruga, a to je povećanje kvalitete života osoba s invaiditetom i njihova integracija u zajednicu. Projekt “Jačanje mladih i djece s invaliditetom za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije” je podržan sa 28,298.20€ financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova, a provodi se u trajanju od 15 mjeseci (01.08.2022. – 31.10.2023.). Za više informacija o projektu pratite i dalje našu stranicu ili stranice naših partnera.


We are pleased to inform you that our association has become a partner in another project, this time it is the project “Strengthening youth and children with disabilities for proactive action and increasing civic participation”, financed by Norwegian funds. The target group of the project is defined as members of marginalized groups, i.e. youth and children aged 7 to 25 with hearing and vision impairment. When it comes to children and youth and civic engagement, and especially when these children and youth are members of marginalized groups, they often participate as a subject for which they advocate, without that subject actually participating in the advocacy process itself. In order to prevent further marginalization, through specially designed activities, work will be done to strengthen their civic skills by conducting a structured dialogue where they ( youth and children aged 7 to 25 with hearing and vision impairment) play the role of advocates. By including children and young people with disabilities in advocacy activities, it will be easier to detect their real needs, as well as the most effective solutions. Aware that other marginalized children and young people face the same problem (children and young people of other nationalities, children and young people from rural areas, poor socioeconomic status...), as a result of the project the Program for training children and young people with disabilities for civic engagement will be presented which will be able to be expanded, adapted and transferred to other local communities, other organizations and for other target groups, while having the same effect - strengthening social, communication and advocacy skills so that they can independently advocate for their rights in the future. The project is implemented in partnership with the project holder is the Wish Association, while our partners are Kozlići, the association for the promotion of culture, and the Videatur Association - civil society organizations that work with the same goal as our association, which is to increase the quality of life of people with disabilities and their integration into the community. The project "Strengthening young people and children with disabilities for proactive action and increasing civic participation" is supported by €28,298.20 of financial support from Iceland, Liechtenstein and Norway within the framework of EEA grants, and is implemented for a period of 15 months (01.08.2022 - 31.10. .2023). .). For more information about the project, continue to follow our page or the pages of our partners.

Kontaktirajte nas
Centar za razvoj vrijednosti

Udruga Centar za razvoj vrijednosti je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.